S úctou prijať, s láskou vychovať.


[logo Digiškola]

Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Projekt prináša elektronický vzdelávací systém a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, vybavenie digitálnych učební a digitálneho vzdelávacieho obsahu. Financovaný je z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS).

 

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety


ITMS KÓD: 26110130547
KÓD VÝZVY: OPV/K/NP/2012-9
NÁZOV OPERAČNÉHO PROGRAMU: Operačný program Vzdelávanie
CIEĽ: Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím inovatívnych foriem a metód výučby.
ŠPECIFICKÝ CIEĽ: Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.
HLAVNÉ AKTIVITY:
1.1 Moderné vzdelávanie - inovácia obsahu a metód výučby všeobecnovzdelávacích predmetov pre žiakov ŽS a SŠ
1.2 Moderné vzdelávanie - vypracovanie lokálneho obsahu pre žiakov ŽS a SŠ

1.3 Moderné vzdelávanie - zvýšenie popularizácie a motivácie žiakov a študentov vzdelávať sa v prírodovedných a technických predmetoch a smeroch.

 

Planéta vedomostí

Vzdelávací portál Planéta vedomostí je prevádzkovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Bol navrhnutý primárne pre školy, učiteľov a žiakov, ktorí hľadajú nové a moderné spôsoby vyučovania a učenia sa. Cieľom portálu je poskytnúť školám, učiteľom, žiakom a širokej verejnosti kvalitné, atraktívne a stimulujúce vzdelávacie materiály pre zefektívnenie a modernizáciu vzdelávacieho procesu.

Vzdelávací portál Planéta vedomostí predstavuje komplexný nástroj pre školy a ich učiteľov, ktorý slúži na prípravu výučbových materiálov, na prácu so žiakmi počas vyučovacej hodiny a následne na kontrolu domácich úloh vypracovaných žiakmi.Vzdelávacie materiály

Vzdelávací portál Planéta vedomostí obsahuje viac ako 30 000 vzdelávacích materiálov z matematiky, fyziky, chémie, biológie a prírodovedy. Vzdelávacie materiály tvorí multimediálne spracovaný obsah vo forme videí, animácií, simulácií, prezentácií, ilustrácií, 3D modelov, obrázkov, fotografií, interaktívnych cvičení a lekcií. Materiály na portáli sú sprístupnené podľa predmetov a úrovní, a taktiež podľa tematických celkov definovaných Štátnym vzdelávacím programom. Vzdelávacie materiály získali odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Všetky vzdelávacie materiály na portáli Planéta vedomostí sú sprístupnené pre školy, učiteľov, žiakov a širokú verejnosť na Slovensku. Všetci používatelia majú možnosť pristupovať k vzdelávacím materiálom voľne bez nutnosti prihlásenia sa na portál. Školy, učitelia a žiaci majú okrem voľného prístupu k dispozícii tiež ďalšiu funkcionalitu portálu pre efektívne využitie materiálov vo vzdelávacom procese v škole aj doma.

Učiteľ
Každý učiteľ školy registrovanej na portáli Planéta vedomostí má k dispozícii vlastné používateľské konto, ktoré mu okrem prístupu k vzdelávacím materiálom ponúka aj ďalšie nástroje a funkcionalitu.
Každý učiteľ má možnosť vytvárať si prípravy na vyučovacie hodiny vo forme prezentácií vhodných na použitie s interaktívnou tabuľou alebo dátovým projektorom. Súčasťou prezentácií môžu byť okrem vzdelávacích materiálov z portálu aj jeho vlastné materiály a webové stránky. Tým si vytvorí ucelený súbor výučbových materiálov na vyučovaciu hodinu, ktoré zodpovedajú tak jeho potrebám, ako aj potrebám jeho žiakov.

Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je získanie spätnej väzby od žiakov. Na zapojenie žiakov do vyučovacej hodiny môže učiteľ použiť tak interaktívne cvičenia z pripravenej prezentácie, ako aj úlohy zamerané na samostatnú prácu žiakov. Príprava úloh pre žiakov je rýchla a jednoduchá. Učiteľ sprístupní úlohu žiakom a po jej vypracovaní skontroluje výsledky a riešenie úlohy. Takýmto spôsobom môže učiteľ zadávať úlohy počas vyučovacej hodiny, ako aj domáce úlohy nadväzujúce na vyučovanie v škole.

Žiak
Žiaci vypracovávajú úlohy zadané učiteľom na vzdelávacom portáli pre žiakov. Prístup k úlohám je rýchly a jednoduchý. Nie je potrebné, aby sa žiaci registrovali a vytvárali si používateľské kontá. Na portáli zadá žiak svoje meno a prístupový kód k úlohe od učiteľa. V úvode úlohy sa žiakovi zobrazia základné informácie o úlohe vrátane zadania a inštrukcií. Po vypracovaní úlohy žiak odošle riešenie učiteľovi k vyhodnoteniu.

Verejnosť
Každý neregistrovaný používateľ na Slovensku má voľný prístup k vzdelávacím materiálom na portáli Planéta vedomostí. Používateľ má možnosť vyhľadávať materiály podľa kľúčových slov a prezerať si ich bez potreby prihlásenia sa na portál.

 

 

 

Čo je to eTwinning?
Je to komunita európskych škôl, učiteľov  a žiakov, ktorí po svojej registrácii a schválení projektu môžu urobiť "veľké" veci.
Práve tu majú šancu prekročiť hranice svojej školy, mesta a krajiny svojimi vlastnými schopnosťami.
Naši žiaci 3. a 4. ročníka sa cez tento projekt zdokonalujú v praktickom využívaní anglického jazyka s partnerskou školou z inej krajiny. Predstavujú svoju obec a seba. To všetko v anglickom jazyku.

 

 

Národné projekty „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“ (ITMS: 26110130083, 26140130013; ďalej MVP na ZŠ) a „Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách“ (ITMS: 26110130084, 26140130014; ďalej MVP na SŠ) sú vypracované v súlade s Operačným programom Vzdelávanie Ministerstva školstva Slovenskej republiky zvlášť pre Bratislavský kraj (Cieľ Regionálna konkurencia schopnosť a zamestnanosť) a zvlášť pre ostatné kraje Slovenskej republiky (Cieľ Konvergencia). Základným zámerom projektov je pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy - prispôsobenie vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.

Špecifickými cieľmi projektov je inovovať a modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové kompetencie práce v Modernej škole 21. storočia. Zároveň je cieľom zvyšovať podiel učiteľov participujúcich na programoch ďalšieho vzdelávania s cieľom získania a rozvoja ich kompetencií potrebných pre vedomostnú spoločnosť. Cieľovými skupinami projektov bude vyše 6 850 učiteľov ZŠ a SŠ ako primárna cieľová skupina a 347 000 žiakov ZŠ a SŠ ako sekundárna cieľová skupina. Projekty sú realizované v rokoch 2008 až 2013 a ich realizátorom je Ústav informácií a prognóz školstva.