S úctou prijať, s láskou vychovať.


OBEC IVANOVCE,91305 Ivanovce ,okres Trenčín

 

 

Rozhodnutie zriaďovateľa

o otvorení materskej školy (MŠ) a základnej školy (ZŠ)

 

 

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 a na základe Rozhodnutia Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. mája 2020 podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 ktorým rozšíril výnimku z uzatvorenia zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. nariadeného opatrením č.OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020  ktorým sa  s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ.  

 

Obec Ivanovce ako zriaďovateľ  Základnej školy s materskou školou

 

rozhodla od 1. júna 2020 otvoriť

 

 materskú školu pre deti materskej školy a

základnú školu   pre žiakov 1. až 4. ročníka základnej školy

 prevádzku školského klubu detí  

 

a v spolupráci s riaditeľstvom ZŠ/MŠ stanovuje nasledovné

 

 1. Podmienky a režim pre prevádzku školy do konca školského roka 2019/2020:
 1. Rozhodnutie zákonných zástupcov o umiestnení dieťaťa do školy, do konca školského roka 2019/2020 je dobrovoľné.
 2. Zákonní zástupcovia podajú svoje rozhodnutie o umiestnenie dieťaťa MŠ a žiaka ZŠ do konca školského roka 2019/2020  v termíne najneskôr do 26. mája 2020 (vrátane)
 1. Elektronickou, emailovou poštou na adresu: 

pre materskú školu na emailovú adresu

riaditel@zsivanovce.edu.sk

pre základnú školu na emailovú adresu

riaditel@zsivanovce.edu.sk

b) V písomnej forme do poštovej schránky ZŠ (umiestnená pri vchode do hlavnej budovy).

Prihlášky po tomto termíne nebudú akceptované!

 1. Zákonní zástupcovia sú povinní oboznámiť sa s organizáciou a podmienkami výchovy a vzdelávania MŠ a ZŠ  do konca školského roka 2019/2020 v zmysle nasledovných pokynov a pokynov vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  
 2. Zákonní zástupcovia budú dodržiavať a akceptovať pokyny vydané zriaďovateľom a riaditeľom ZŠ s MŠ.
 3. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy.
 4. Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

 

 1. Osobitné podmienky a režim pre materskú školu
 1. Zriaďovateľ spolu s riaditeľom MŠ vykoná výber detí do MŠ zohľadňujúc: záujem zákonných zástupcov  a počet prihlásených detí, miestne podmienky, personálne, materiálne a priestorové možnosti školy.
 2. Zriaďovateľ umiestni dieťa v materskej škole prednostne podľa poradia týchto kritérií
 1. ide o deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky,
 2. pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z.
 3. ide o deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,
 4. ide o deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku,
 5. ďalšie kritériá určené zriaďovateľom (napr. skutočnosť či ďalší súrodenci dieťaťa budú zároveň navštevovať aj základnú školu,  deti zamestnaných rodičov)
 1. Zákonní zástupcovia detí, ktoré nebudú môcť byť umiestnené do materskej školy budú o tejto skutočnosti upovedomení do 28. mája 2020.
 2. Materská škola bude v prevádzke denne od 7.00 do 16.00 
 3. Deti budú rozdelené do skupín v počte  15 detí jedná trieda  a 12 detí druhá trieda. 
 4. Zákonní zástupcovia zabezpečia, aby ich deti do materskej školy, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10rokov.
 5. Zákonní zástupcovia budú akceptovať každodenný zdravotný „ranný filter“. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) materská škola dieťa nepreberie.
 6. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 7. Zákonný zástupca denne podpisuje „Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu.“
 8. Dieťa pri príchode do materskej školy bude mať nasadené rúško + zo sebou jedno náhradné rúško v hygienickom obale.

 

 1. Osobitné podmienky a režim pre základnú školu
 1. Všetci žiaci z ročníkov 1 až 4, ktorých rodičia prejavia záujem a prihlásia ich v určenom termíne, budú do základnej školy umiestnení do konca školského roka 2019/2020.
 2. Príchod žiakov do školy bude v čase od 7,30 do 8.30 v závislosti od rozvrhu hodín jednotlivých skupín. Žiaci budú rozdelení do skupín v počte najviac po 20 žiakov.
 3. Samotné vyučovanie bude organizované v rozsahu 4 - 5 vyučovacích hodín, podľa dočasného rozvrhu hodín pre jednotlivé skupiny žiakov. 
 4. Žiaci budú zo školy odchádzať domov podľa požiadaviek rodičov buď po  „odstravovaní“ ale  po ukončení  činnosti ŠKD.
 5. Zákonní zástupcovia budú akceptovať každodenný zdravotný „ranný filter“. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) sa žiak nebude môcť zúčastniť na vyučovaní.
 6. V takomto prípade bude rodič s touto skutočnosťou oboznámený a je povinný žiaka bezodkladne vyzdvihnúť.
 7. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 8. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

 

Podrobné pokyny a podmienky pre materské školy stanovené ministerstvom ako aj potrebné tlačivá  (vyhlásenie a prehlásenie)  sú k dispozícii na webovej  stránke www.zsivanovce.edu.sk

 

 

V Ivanovciach , 25. mája 2020                                                     

 

 

                                                                                                 ____________________________

        starosta obce


 


Spoznávame okolitú prírodu
 

Výlet  - Haluzická súťezka, Haluzický kostolBádame a skúmame

Motýlia Záhrada

 • Pozorujeme motýle zblízka. 
 • Pozorujme ako sa z kukly vyliahne motýľ – je to jedinečný zážitok. 
 • Zažijeme to všetko na vlastné oči. Motýle niekoľko dní budeme pozorovať, kŕmtiť a potom ich vypustitíme do voľnej prírody. Motýľ má tendenciu vracať sa na miesto vypustenia. 
Mravenisko Forest
 
Gelové akvárium umožňuje pozorovať symbiózu života kolónie mravcov a rastlín. Vďaka priehľadnému gelu môžeme sledovať koreňovú sústavu rastlín a zároveň pozorovať život kolónie mravcov, tvorbu chodieb a tunelov. Mravenisko Forest Ant ekosystém je unikátnym prierezom prostredia rastlín a mravcov.
 
 

Divadlo Jána Palárika v Trnave

V utorok 10.4.2018 sme navštívili Divadlo Jána Palárika v Trnave, predstavenie Mlynárkin pytač. Všetkým sa veľmi páčilo a tešíme sa nabudúce.

 

 


Noc s Andersenom

Dňa 23.3.2018 sa ako každý rok v našej škole konala Noc s Andersenom. Zúčastnili sa žiaci zo ZŠ a MŠ ale aj bývalí starší žiaci. Pre deti bol pripravený bohatý program obohatený besiedkou s pani starostkou obce Ivanovce. 


Prednáška o vode

Vo štvrtok 22.3.2018 sme mali na našej škole prednášku o vode s pani Pepelovou z vodární. 

 


Dňa 19.3.2018 prebiehala na našej škole

Medzinárodná súťaž

pre žiakov základných a stredných škôl
Matematický klokan

Všetkým zúčastneným deťom gratulujeme.


Dňa 6.2.2018 sa konal v našej škole karneval. Počas dopoludnia sme v našej škole privítali pirátov, tím futbalistov, čerta, snehuliačika Olafa s Elzou, škriatkov, princezné a mnoho ďalších. Všetky masky sa nám predstavili, zasúťažili a samozrejme zatancovali si spolu na diskotéke. Po bohatom  programe nesmelo chýbať ani občerstvenie v podobe výborných palaciniek. 


Zoznam pomôcok pre prváčikov

Zoznam pomôcok pre 3 a 4 rocnik

Zoznam pomôcok pre prváčikov:

1.     Prezuvky - so svetlou podrážkou, s uzavretou pätou, nie šľapky

2.     Hygienické potreby - menší uterák s uškom na zavesenie, malý textilný obrúsok pod desiatu.

3.     Vrecúško na TEV - tepláková súprava, biele tričko, ponožky, biele cvičky

4.     školská taška

5.     Peračník – prázdny

6.     Na výtvarnú výchovu – zásterka alebo staré tričko

 

7.     Deti dostanú do 1. ročníka pomôcky zdarma, nekupujte:

·        Hrubé veľké fixky,

·        ergonomické ceruzky,

·         ergonomické pero,

·        trojhranné pastelky, pravítko, gumu, nožnice, lepidlo

·         Na Výtv. výchovu – krabička plastová,

·         anilínové  vodové farby,

·         2 ks plochých štetcov (1 malý + 1 veľký)

·         1 ks okrúhly štetec č.6/8

·         voskové farbičky 12 ks 

·         farbičky Progreso

·         nožnice

·          olejový pastel

·          pohárik

·          handrička

·          obrus

·          výkresy

·          farebné papiere

·          lepidlo

·        všetky učebnice a potrebné zošity
 

Pomôcky pre 3.a 4. ročník

Zoznam pomôcok pre 3.a 4. ročník

Zošity:

Veľký čistý zošit na matematiku + podložka

Veľký čistý zošit na prírodovedu + podložka

10 ks zošitov 523 – na SJL a vlastivedu

Zošit na hudobnú výchovu

Malý slovník č. 644

Zošit č. 5110 – geometria

Ceruzka č.1,2,3

Guma mäkká, trojuholník s ryskou, rovné pravítko 30 cm, kovové kružidlo, výkresy A4 – 10 kusov, A3 – 10 kusov, nožnice na papier, lepidlo na papier ( lepiaca tyčinka kores), pastelky – č,m,ž,z,f

fixky – č,m,ž,z,f

Pero – 2-krát

Pracovný odev – tričko alebo zásterka, kufrík podpísaný  s pomôckami ( temperové farby, štetce č. 8 a 10 okrúhly a plochý) handrička, pohárik na vodu, paleta (prípadne penová miska)

Prezuvky, hygienické potreby – uterák s uškom na zavesenie, malý textilný obrúsok pod desiatu, vrecko na TV – tepláková súprava, biele tričko, ponožky, biele cvičky, hygienické vreckovky – balík.

2 € na zakúpenie iných pomôcok