S úctou prijať, s láskou vychovať.


Všetky potrebné učebnice dostanú žiaci na domácom vzdelávaní v škole.
Odporúčané učebné materiály a pracovné zošity.
Je nutné si ich objednať u vydavateľa.

Slovenský jazyk a literatúra

 
 
Sada Šlabikáru Štefeková - pre 1. ročník
Nový slovenský jazyk - pre 2. - 3. ročník
 

Matematika

 
Autori Bero-Berová 
 

Anglický jazyk

1.a 2. ročník
 
Frist friends 1 a 2 2nd edition
 
   
 
 
 
3. a 4. ročník
Family and Friends 2nd edition
 
 
 
 

Individuálne vzdelávanie

Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky
§ 23
Formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky
 
a)
individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole podľa tohto zákona (ďalej len „individuálne vzdelávanie“),
b)
vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky,
c)
vzdelávanie v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu, ak zastupiteľský úrad iného štátu oznámil ministerstvu školstva, že vydal súhlas na zriadenie školy, ktorá sa nevedie v sieti škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu,8)
d)
vzdelávanie v školách, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa medzinárodných programov na základe poverenia ministerstva školstva,
e)
individuálne vzdelávanie v zahraničí pre žiakov základnej školy,
f)
podľa individuálneho učebného plánu,
g)
vzdelávanie v Európskych školách.
 

 

  Individuálne vzdelávanie žiakov je povolené:

 

 •  žiakovi 1. stupňa základnej školy
 •  žiakovi, ktorému jeho zdravotný stav nedovoľuje zúčastňovať sa na vyučovaní v škole
 •  žiakovi, ktorý je vo väzení a nie je možné mu zabezpečiť účasť na vzdelávaní v škole dlhšie ako dva mesiace

   Takéto vzdelávanie povoľuje riaditeľ školy, do ktorej bol žiak prijatý. Tá sa stáva jeho tzv. kmeňovou školou. K žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania žiakovi so zdravotnými problémami je potrebné priložiť vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

     Žiadosť obsahuje:

 •  meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu žiaka
 •  ročník, prípadne polrok a obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť
 •  dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania
 •  individuálny vzdelávací program, ktorého princípy a ciele vzdelávania musia byť v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto   zákona
 •  popis priestorového a materiálno-technického zabezpečenia a podmienok ochrany zdravia individuálne vzdelávaného žiaka
 •  meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie žiaka, ktorému má byť povolené individuálne vzdelávanie a jej doklady o splnení kvalifikačných predpokladov
 •  zoznam učebníc a učebných textov, ktoré budú pri individuálnom vzdelávaní žiaka používané
 •  ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na individuálne vzdelávanie žiaka


     Pre vzdelávanie žiaka 1. stupňa základnej školy musí zákonný zástupca zabezpečiť osobu, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ustanovené pre učiteľov 1. stupňa ZŠ.

     Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, koná komisionálne skúšky v kmeňovej škole. Komisionálne skúšky vykoná z príslušného učiva každého povinného predmetu za každý polrok. Na základe výsledkov komisionálnej skúšky vydá škola vysvedčenie.