S úctou prijať, s láskou vychovať.


 

naša nová stránka
www.zsivanovce.edupage.org

 

kladná škola v Ivanovciach  je školu rodinného typu. Vládne tu  rodinná atmosféra.

Vytvárame pre žiakov príjemné a bezpečné miesto, kde sú rodič – žiak – učiteľ partnermi.

Menší počet žiakov v triede umožňuje učiteľom využívať individuálny prístup k žiakom a pre deti to znamená viac príležitostí sa prejaviť.

Vyučovací proces je zameraný najmä na:

-  individuálny prístup a orientácia na osobnosť žiaka,

-  využívanie nových metód  a inovatívnych postupov

 

Čím sa  odlišujeme sa pri vyučovaní od ostatných škôl :

·        používaním kvalitnejších učebníc, učebných pomôcok, didaktickej techniky, dopĺňame deťom učebnice o pracovné zošity a pod.

·        100% kvalifikovanosť učiteľov

·        posilnenie vyučovania matematiky, slovenského jazyka a anglického jazyka

·        využívame projekt planéta vedomostí pri práci v škole a hlavne domácej príprave

·        v každej trieda je interaktívna tabuľa  – vedie k motivácií a lepšej názornosti pri vyučovaní

·        rôzne krúžky – šachový, stolno-tenisový, výtvarný, prírodovedný, angličtina hrou, nemecký jazyk

·        projekt e-twinning umožňuje deťom spolupracovať s  deťmi zo zahraničia a zdokonaľovať sa tak vo výučbe angličtiny.

·        Na škole máme počítačovú učebňu a cvičebňu. Začíname s realizáciu nového projektu zdravý chrbátik.

·        Vďaka projektu „ Šach na školách.“ využívame ku hre šachu pomôcky od Slovenského šachového zväzu.

·        Možnosť vzdelávať sa v Základnej umeleckej škole, ktorá má u nás zriadené elokované pracovisko – výtvarný, tanečný a hudobný odbor.

·        Školský klub detí od 6.30 – do 16.00 hod. – podľa potreby rodičov

·        zapájaním sa do rôznych projektov

·        počítačová učebňa – každý žiak má svoj počítač

·        pravidelne organizujeme Školu v prírode v Liptovských Revúcach.

·        Našim prváčikom hradíme všetky pomôcky do 1. ročníka zdarma

·        Našim žiakom hradíme všetky pracovné zošity počas pobytu v škole

Zameriavame sa na spoluprácu s rodičmi, poskytujeme im poradenský servis, organizujeme prednášky s odborníkmi zamerané na problematiku výchovy detí, pripravenosť detí na školu. Našou prednosťou je malý kolektív žiakov. Máme možnosť individuálneho prístupu ku každému žiakovi. Veľký priestor na realizáciu majú nadané deti.

Deti majú priestor na realizáciu, snažíme sa získať záujem žiaka o získanie nových poznatkov uplatňovaním hravých foriem, vytváraním príjemného prostredia v triede, podnecovať u detí tvorivosť, originalitu.

Vyučujeme modernými spôsobmi a technológiami.
Učíme cudzí jazyk od 1. ročníka.
Harmonicky rozvíjame všetky zložky a výnimočnosť osobnosti dieťaťa.
Zaručujeme odbornú starostlivosť vo výchovno-vzdelávacom programe školy
prostredníctvom kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.

 


Zo života školy

/album/zo-zivota-skoly/a20160307-090533-jpg/
/album/zo-zivota-skoly/a20160307-090632-jpg/
/album/zo-zivota-skoly/a20160307-121510-jpg/
/album/zo-zivota-skoly/a20160629-135110-jpg/
/album/zo-zivota-skoly/a20160628-164241-jpg1/
/album/zo-zivota-skoly/dsc-0635-jpg1/
/album/zo-zivota-skoly/dsc-0715-jpg1/
/album/zo-zivota-skoly/a20160617-140037-jpg/
/album/zo-zivota-skoly/a20151001-093227-jpg/
/album/zo-zivota-skoly/a20160602-172349-jpg/

—————


Škola v prírode Liptovské Revúce.

Najviac sa deťom páčilo kúpanie v novom areáli Gothal v Liptovskej Osade, Habakuky na Donovaloch - rozprávkový svet P.Dobšinského a samozrejme okolitá prírroda.


Škola v prírode.

/album/skola-v-prirode2/a20160530-162238-jpg/

/album/skola-v-prirode2/a20160530-162315-jpg/

/album/skola-v-prirode2/a20160530-162349-jpg/

/album/skola-v-prirode2/a20160530-163525-jpg/

/album/skola-v-prirode2/a20160530-163649-jpg/

/album/skola-v-prirode2/a20160530-163503-jpg/

—————


27. júna vystúpili naše  žiačky s tancom v OC Laugaricio.

Tanec  sme nacvičili s pani učiteľkou Maryna Kononenko, ktorá  vyučuje v  našej škole tanec cez SZUŠ L.     Novomeského Trenčín.

SZUŠ L. Novomeského má u nás pobočku (výtvarný a tanečný odbor) a môžu sa donej prihlásiť  deti z materskej školy,základnej a deti z obce.

 


Koniec školského roka

/album/koniec-skolskeho-roka/dsc-1832-jpg/
/album/koniec-skolskeho-roka/dsc-1833-jpg/
/album/koniec-skolskeho-roka/dsc-1834-jpg/
/album/koniec-skolskeho-roka/dsc-1835-jpg/
/album/koniec-skolskeho-roka/dsc-1836-jpg/
/album/koniec-skolskeho-roka/dsc-1837-jpg/
/album/koniec-skolskeho-roka/dsc-1838-jpg/
/album/koniec-skolskeho-roka/dsc-1842-jpg/

—————


Koniec školského roka sme spolu oslávili.

Deti dostali vysvedčenie  a diplomy za ich celoročné snaženie a prácu.

Rozlúčli  sme so štvrtákmi.


Škola v prírode

/album/skola-v-prirode1/dsc-1811-jpg/
/album/skola-v-prirode1/dsc-1812-jpg/
/album/skola-v-prirode1/dsc-1813-jpg/
/album/skola-v-prirode1/dsc-1814-jpg/
/album/skola-v-prirode1/dsc-1815-jpg/
/album/skola-v-prirode1/dsc-1816-jpg/
/album/skola-v-prirode1/dsc-1817-jpg/
/album/skola-v-prirode1/pic-0434-jpg/
/album/skola-v-prirode1/pic-0435-jpg/
/album/skola-v-prirode1/pic-0436-jpg/

—————


Súťaž o najkrajšie maľované vajíčko

V pondelok, dňa 16.marca 2015, sa naše dve žiačky  - Šárka Lacková a Lenka Horváthová zúčastnili súťaže o najkrajšie maľované vajíčko.

Súťaž sa konala na ZŠ Mníchova Lehota. Na súťaži sa zúčastnilo 11 škôl z trenčianskeho kraja, čo znamenalo 22 súťažiacich.

Veľmi sme sa potešili, keď naša žiačka Lenka Horváthová získala

 1. miesto. Blahoželáme !


Maľované vajíčko - súťaž

/album/malovane-vajicko-sutaz/dsc-1730-jpg/
/album/malovane-vajicko-sutaz/dsc-1720-jpg/
/album/malovane-vajicko-sutaz/dsc-1722-jpg/
/album/malovane-vajicko-sutaz/dsc-1723-jpg/
/album/malovane-vajicko-sutaz/dsc-1724-jpg/
/album/malovane-vajicko-sutaz/dsc-1725-jpg/
/album/malovane-vajicko-sutaz/dsc-1726-jpg/
/album/malovane-vajicko-sutaz/dsc-1727-jpg/
/album/malovane-vajicko-sutaz/dsc-1728-jpg/
/album/malovane-vajicko-sutaz/dsc-1729-jpg/

—————


Školský rok 2014/2015 sme zahájili vo vynovenej učebni.

 

Dňa 24.11. 2014 sme pozvali do našej školy pani Ivanku Fabianovú - študentku vysokej školy, ktorá nám prednášala o svojom pobyte v Chille, kde vyučovala deti anglický jazyk.

Deti tak mali možnosť spoznať život rôznych ľudí a detí v tejto krajine, ako  sa tam učia a ako tam žijú.

Záverom tejto prednášky bolo zistenie, že učiť sa cudzí jazyk je veľmi dôležité.

Prostredníctvom tejto besedy sme si tak splnili časť národného programu pri výchove žiakov k ľudským právam, vyhlaseného  MŠ SR.


Učebňa

/album/ucebna/dsc-1588-jpg/
/album/ucebna/dsc-1589-jpg/
/album/ucebna/dsc-1591-jpg/
/album/ucebna/dsc-1592-jpg/

—————


Beseda o Chille

/album/beseda-o-chille/dsc-1597-jpg/
/album/beseda-o-chille/dsc-1598-jpg/
/album/beseda-o-chille/dsc-1599-jpg/
/album/beseda-o-chille/dsc-1600-jpg/
/album/beseda-o-chille/dsc-1601-jpg/
/album/beseda-o-chille/dsc-1602-jpg/
/album/beseda-o-chille/dsc-1603-jpg/

—————


Základná škola Ivanovce je školou rodinného typu, otvorená rodičom, deťom a obyvateľom z obce.

Zameriavame sa na spoluprácu s rodičmi, poskytujeme im poradenský servis, organizujeme prednášky s odborníkmi

zamerané na problematiku výchovy detí, pripravenosť detí na školu. Našou predosťou je malý kolektív žiakov. Máme možnosť individuálneho prístupu ku každému žiakovi. Veľký priestor na realizáciu majú nadané deti.

Deti majú priestor na realizáciu, snažíme sa získať záujem žiaka o získanie nových poznatkov uplatňovaním hravých foriem, vytváraním príjemného prostredia v triede, podnecovať u detí tvorivosť, orinalitu.

Vyučujeme modernými spôsobmi a technológiami.
Učíme cudzí jazyk od 1. ročníka.
Harmonicky rozvíjame všetky zložky a výnimočnosť osobnosti dieťaťa.
Zaručujeme odbornú starostlivosť vo výchovno-vzdelávacom programe školy
prostredníctvom kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.
Kladieme dôraz nielen na intelektuálne schopnosti, ale i na umeleckú činnosť.
V škole pracuje ZUŠ - odbor výtvarný, hudobný, tanečný.
Po vyučovaní zabezpečujeme starostlivosť a voľnočasové aktivity v školskom klube detí.
Prednosťou školy je ústretovosť a otvorená komunikácia s rodičmi.
Z dieťaťa sa stáva zdravo sebavedomý a samostatný jedinec všestranne zručný.
Naši žiaci odchádzajú dobre pripravení pre ďalšie stupne vzdelávania.

Vo výučbe sa zameriavame na vyučovanie anglického jazyka.

Sme dobre vybavení na výučbu informatickej výchovy.

Učíme deti ako využívať počítač pre svoju potrebu,

práca s informačnými technológiami nám napomáha pri výučbe.


Škola v prírode.

/album/skola-v-prirode-/skola-v-prirode-001-jpg/
/album/skola-v-prirode-/skola-v-prirode-002-jpg/
/album/skola-v-prirode-/skola-v-prirode-003-jpg/
/album/skola-v-prirode-/skola-v-prirode-004-jpg/
/album/skola-v-prirode-/skola-v-prirode-005-jpg/
/album/skola-v-prirode-/skola-v-prirode-006-jpg/
/album/skola-v-prirode-/skola-v-prirode-007-jpg/
/album/skola-v-prirode-/skola-v-prirode-008-jpg/
/album/skola-v-prirode-/skola-v-prirode-009-jpg/
/album/skola-v-prirode-/skola-v-prirode-010-jpg/

—————


Návšteva galérie

/album/navsteva-galerie/dsc-1361-jpg/
/album/navsteva-galerie/dsc-1362-jpg/
/album/navsteva-galerie/dsc-1364-jpg/

—————